ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข
สำหรับ Chrome เวอร์ชั่นก่อน 69.0 สำหรับ Chrome เวอร์ชั่น 69.0
หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น แจ้ง..!!

E-Mail : saranyu@sukhothai2.go.th

 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด ที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2562 ขอให้ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานเงินคงเหลือพร้อมสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ สำหรับโรงเรียนเรียนรวมให้โรงเรียนหลักเป็นผู้รายงาน โดยขอให้ดำเนินการจัดส่งเขตพื้นที่(หน่วยตรวจสอบภายใน)ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในภาพรวมต่อไป โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (22 เม.ย. 62)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
56327 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานผลากรชำระเงินค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านธารชะอม กลุ่มนโยบายและแผน/ -
56326 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  การชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ โรงเรียนวัดภูนก กลุ่มนโยบายและแผน/1
56325 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มอำนวยการ 162 แห่ง /13
56324 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านดงจันทร์ หน่วยตรวจสอบภายใน/1
56323 23 เม.ย. 62 ด่วนที่สุด  ส่งแบบรายงานผลากรชำระเงินค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงสวย กลุ่มนโยบายและแผน/1
56322 23 เม.ย. 62 ทั่วไป   สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านดงจันทร์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
56321 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) โรงเรียนวัดภูนก กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
56320 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  แบบสำรวจสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านบึงงาม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
56319 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  แบบขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ โรงเรียนบ้านแม่สาน/ -
56318 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านวังแร่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
56317 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  การชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) กลุ่มนโยบายและแผน/1
56316 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) หน่วยตรวจสอบภายใน/1
56315 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเเติม) โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
56314 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
56313 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  รบกวนตรวจสอบข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
56312 23 เม.ย. 62 ด่วนที่สุด  กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กลุ่มนโยบายและแผน 162 แห่ง /47
56311 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 162 แห่ง /58
56310 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
56309 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบกลุ่มโรงเรียน และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มนโยบายและแผน 162 แห่ง /46
56308 23 เม.ย. 62 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
56307 22 เม.ย. 62 ทั่วไป  ร้อยละโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม ยกเลิก/ยกเลิก
56306 22 เม.ย. 62 ทั่วไป  แบบสำรวจสถานศึกษาที่พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านบึงสวย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
56305 22 เม.ย. 62 ทั่วไป  การายงานการใช้จ่ายและหนี้ชำระค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านสะท้อ หน่วยตรวจสอบภายใน/1
56304 22 เม.ย. 62 ทั่วไป  - หน่วยตรวจสอบภายใน 18 แห่ง /6
56303 22 เม.ย. 62 ทั่วไป  แบบสำรวจสถานศึกษาที่พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
56302 22 เม.ย. 62 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงปม. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเกาะน้อย/1
56301 22 เม.ย. 62 ทั่วไป  รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน โรงเรียนบ้านหนองแหน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
56300 22 เม.ย. 62 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ -
56299 22 เม.ย. 62 ทั่วไป  แบบสำรวจสถานศึกษาที่พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนวัดคุ้งยาง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
56298 22 เม.ย. 62 ทั่วไป  การดำเนินการจัดทำข้อมูลร้อยละการเลื่อนเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 162 แห่ง /71
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System