ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข

หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : การส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน พฤษภาคม 2561 โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง ขอความอนุเคราะห์ช่วยจัดส่ง เอกสารการรายงาน(หนังสือนำส่ง, แบบรายงานเงินคงเหลือฯ และสำเนาสมุดคู่ฝากทุกเล่มที่เกี่ยวข้อง) ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เพื่อจะเร่งดำเนินการสรุปรายงานให้ ผอ.สพป.สท.2 ทราบต่อไป......ขอบคุณครับ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (20 มิ.ย. 61)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
43173 24 มิ.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อผู้บริหาทัศนศึกษา2561 โรงเรียนวัดเกาะ 7 แห่ง / -
43172 22 มิ.ย. 61 ด่วน  รายงานโครงการการดำเนินงานกองทุนโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา (เพิ่มเติม หน้า 10-13) โรงเรียนบ้านดงยาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43171 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  แนวทางการกำหนดเขตพื้นที่บริการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 162 แห่ง /6
43170 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 37 แห่ง /2
43169 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง/ -
43168 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลเด็กในวัยเรียนที่ยังไม่เข้าเรียน เด็กออกกลางคันฯ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43167 22 มิ.ย. 61 ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 แห่ง /3
43166 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลเด็กในวัยเรียนที่ยังไม่เข้าเรียน เด็กออกกลางคัน และเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน โรงเรียนนาพง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43165 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 162 แห่ง /18
43164 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 แห่ง /1
43163 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  การประชุมสามัญเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ 11 แห่ง /1
43162 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  การประชุมสามัญเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)/1
43161 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43160 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  การประชุมสามัญเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านสันหีบ กลุ่มอำนวยการ/1
43159 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมประจำเดือน คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม โรงเรียนบ้านสันหีบ 11 แห่ง /2
43158 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลเด็กในวัยเรียนที่ยังไม่เข้าเรียน เด็กออกกลางคัน และเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน โรงเรียนสามัคคีวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43157 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  รายงานการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเชิงผา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43156 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43155 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลเด็กในวัยเรียนที่ยังไม่เข้าเรียน เด็กออกกลางคัน และเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน โรงเรียนบ้านทับผึ้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43154 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  ขอลากิจ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)/ -
43153 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43152 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสะท้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43151 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  เชิญประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 3 แห่ง /2
43150 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป   “กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม” โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43149 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป   “กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม” โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน ยกเลิก/ยกเลิก
43148 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  รายงานข้อมูลนักเรียนในการสอนทักษะชีวิตเรื่องการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ โรงเรียนบ้านสะท้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43147 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  รายงานโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
43146 22 มิ.ย. 61 ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา NISP โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43145 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านป่ายาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
43144 22 มิ.ย. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ : กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมประจำเดือน โรงเรียนบ้านโป่งฝาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System