ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข

หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : "โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน(ธันวาคม 2560) พร้อมสำเนาสมุดคู่ฝาก ให้ดำเนินการส่ง "ด่วน" (ไม่เกินวันที่ 23 มกราคม 2561) เพราะจะดำเนินการจัดทำแบบสรุปและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (17 ม.ค. 61)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
36504 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ศูนย์ ITEC) 168 แห่ง /10
36503 17 ม.ค. 61 ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการของ นักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนประชาอุทิศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
36502 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมประจำเดือน มกราคม โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
36501 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารี)/ -
36500 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อครูจิตอาสาในสถานศึกษา สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 โรงเรียนเชิงผา กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
36499 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560(แก้ไข) โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
36498 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานข้อมูลโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอรืเน็ตผ่านดาวเทียม โรงเรียนเชิงผา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ศูนย์ ITEC)/ -
36497 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานข้อมูลโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอรืเน็ตผ่านดาวเทียม โรงเรียนเชิงผา ยกเลิก/ยกเลิก
36496 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  การบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 โรงเรียนเชิงผา กลุ่มอำนวยการ/1
36495 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  กรอกแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลอนุสรณ์) กลุ่มนโยบายและแผน/ -
36494 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รวมพลสร้างคนดี กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
36493 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานข้อมูลโรงเรียนที่มีคามจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลอนุสรณ์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ศูนย์ ITEC)/ -
36492 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จรอยธรรมประจำเดือน โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
36491 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานข้อมูลโรงเรียนที่มีคามจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลอนุสรณ์) ยกเลิก/ยกเลิก
36490 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  แบบนิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านกลางดง 3 แห่ง /1
36489 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  ขอให้สงรายชื่อเข้าร่วมอบรมฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 แห่ง /2
36488 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  ขอรับวุฒิบัตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านดงยาง/ -
36487 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  การอบรมโครงการพัฒนาครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 168 แห่ง /53
36486 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานข้อมูลโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
36485 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  OBEC AWARDS กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 แห่ง /1
36484 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 168 แห่ง /56
36483 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานข้อมูลโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
36482 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูฯ ไปปฏิบัติหน้าที่กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 แห่ง /1
36481 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 แห่ง /6
36480 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  ขอลากิจ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดคลองกระจง/1
36479 17 ม.ค. 61 ด่วนที่สุด  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงปม.2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล 168 แห่ง /65
36478 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
36477 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
36476 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน โรงเรียนบ้านวังแร่ หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
36475 17 ม.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานข้อมูลโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System