ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
17729 22 ต.ค. 59 ทั่วไป  รายงานการรับ-จ่ายเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนวัดภูนก หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
17728 22 ต.ค. 59 ทั่วไป  รายงานเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนวัดภูนก หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
17727 21 ต.ค. 59 ทั่วไป  รายงานเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านวังยายมาก หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
17726 21 ต.ค. 59 ทั่วไป  เห็นชอบให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ/ -
17725 21 ต.ค. 59 ด่วนที่สุด  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล 177 แห่ง /33
17724 21 ต.ค. 59 ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 177 แห่ง /40
17723 21 ต.ค. 59 ทั่วไป  รายงานเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
17722 21 ต.ค. 59 ทั่วไป  การจ้างครูจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านหนองกลับ/ -
17721 21 ต.ค. 59 ทั่วไป  รายงานเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านลานตาเมือง หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
17720 21 ต.ค. 59 ทั่วไป  การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 11 แห่ง /3
17719 21 ต.ค. 59 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นสนามสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 3 แห่ง /2
17718 21 ต.ค. 59 ทั่วไป  การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 177 แห่ง /46
17717 21 ต.ค. 59 ทั่วไป  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 177 แห่ง /49
17716 21 ต.ค. 59 ทั่วไป  ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 177 แห่ง /41
17715 21 ต.ค. 59 ทั่วไป  สำรวจวันลาข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านบุ่งสัก กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
17714 21 ต.ค. 59 ด่วนที่สุด  ส่งแบบฟอร์มสำรวจเขตพื้นที่บริการโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กลุ่มนโยบายและแผน/1
17713 21 ต.ค. 59 ด่วนที่สุด  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
17712 21 ต.ค. 59 ด่วนที่สุด  การจัดทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 177 แห่ง /65
17711 20 ต.ค. 59 ทั่วไป  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดวังค่า กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
17710 20 ต.ค. 59 ทั่วไป  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านสะท้อ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
17709 20 ต.ค. 59 ทั่วไป  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
17708 20 ต.ค. 59 ด่วนที่สุด  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กลุ่มนโยบายและแผน/1
17707 20 ต.ค. 59 ทั่วไป  ส่งแบบบัญชีแสดงวันลาของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
17706 20 ต.ค. 59 ทั่วไป  สรุปวันลาข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านแม่ราก กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
17705 20 ต.ค. 59 ทั่วไป  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
17704 20 ต.ค. 59 ทั่วไป  ส่งแบบประมาณราคา โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ กลุ่มนโยบายและแผน/1
17703 20 ต.ค. 59 ทั่วไป  ส่งแบบแสดงความต้องการอัตรากำลังครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านลำโชค กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
17702 20 ต.ค. 59 ทั่วไป  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนสามัคคีวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
17701 20 ต.ค. 59 ทั่วไป  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2559 และขอเบิกใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนบ้านผาเวียง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/1
17700 20 ต.ค. 59 ทั่วไป  การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย กลุ่มนโยบายและแผน 3 แห่ง /3
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System