ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข
สำหรับ Chrome เวอร์ชั่นก่อน 69.0 สำหรับ Chrome เวอร์ชั่น 69.0
หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น แจ้ง..!!

E-Mail : saranyu@sukhothai2.go.th

 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อรวบรวม สรุปในภาพรวม รายงาน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ต่อไป โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (18 มี.ค. 62)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
55432 24 มี.ค. 62 ทั่วไป  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล ยกเลิก/ยกเลิก
55431 24 มี.ค. 62 ทั่วไป  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านสันหีบ/ -
55430 24 มี.ค. 62 ทั่วไป  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านสันหีบ/ -
55429 24 มี.ค. 62 ทั่วไป  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล ยกเลิก/ยกเลิก
55428 24 มี.ค. 62 ทั่วไป  ตอบรับการขอเข้าพักอาศัยบ้านพักโรงเรียน โรงเรียนบ้านตาลพร้า โรงเรียนวัดบ้านคลอง/ -
55427 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านดงย่าปา หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
55426 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  ตอบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
55425 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนบ้านผาเวียง หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
55424 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  การประชุมสามัญครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนแม่สิน 2/2561 โรงเรียนบ้านผาเวียง 9 แห่ง /2
55423 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  การเงิน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง/1
55422 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  การเงิน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนสามัคคีวิทยา/ -
55421 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  การเงิน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านวังแร่/ -
55420 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  การเงิน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)/ -
55419 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  การเงิน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม/ -
55418 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  การเงิน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนป่ากุมเกาะ/ -
55417 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  การเงิน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนนาพง/ -
55416 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  การเงิน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนนาพง/ -
55415 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  การเงิน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30(ศรีสังวร)/ -
55414 23 มี.ค. 62 ทั่วไป  การเงิน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนวัดคุ้งยาง/ -
55413 22 มี.ค. 62 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และวิทยากรภายนอก โรงเรียนบ้านวังแร่ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง/1
55412 22 มี.ค. 62 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และวิทยากรภายนอก โรงเรียนบ้านวังแร่ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม/ -
55411 22 มี.ค. 62 ด่วนที่สุด  ขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
55410 22 มี.ค. 62 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้ารับมอบรถจักรยานจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 แห่ง /4
55409 22 มี.ค. 62 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานผลโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยโป้ กลุ่มอำนวยการ/ -
55408 22 มี.ค. 62 ทั่วไป  เชิญประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 162 แห่ง /27
55407 22 มี.ค. 62 ทั่วไป  การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2561 ในระบบ Data Management Center : DMC กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 162 แห่ง /27
55406 22 มี.ค. 62 ทั่วไป  การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแหน/ -
55405 22 มี.ค. 62 ทั่วไป  การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพ ระยะที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 42 แห่ง /7
55404 22 มี.ค. 62 ทั่วไป  การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.:กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
55403 22 มี.ค. 62 ทั่วไป  การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ยกเลิก/ยกเลิก
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System