ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ขั้นตอนการแก้ไข
สำหรับ Chrome เวอร์ชั่นก่อน 69.0 สำหรับ Chrome เวอร์ชั่น 69.0
หรือ
เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น แจ้ง..!!

E-Mail : saranyu@sukhothai2.go.th

 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้รายงานเงินเดือนประจำวัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ให้ดำเนินการจัดส่งแบบรายงาน พร้อมสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (16 ม.ค. 62)
  : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลในแบบที่ 4(รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา และแบบที่ 5(รายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อรวบรวม สรุปในภาพรวมส่ง สพฐ.ต่อไป...File เอกสารได้ส่งทาง ระบบ E-Missive เรียบร้อยแล้วครับ...(กรณีโรงเรียนเรียนรวม ให้โรงเรียนหลักเป็นผู้่รายงาน) ขอบคุณครับ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน (15 ม.ค. 62)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
52551 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเช็คข้อมูลการส่งรายงานเงินคงเหลือ เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค.61 หน่วยตรวจสอบภายใน 43 แห่ง / -
52550 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง/ -
52549 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแหน/ -
52548 16 ม.ค. 62 ด่วนที่สุด  แก้ไขสนามสอบชั้น ม.3 ของโรงเรียนบ้านแม่เทินและบ้านห้วยโป้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2 แห่ง / -
52547 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  การประสานแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยตรวจสอบภายใน 162 แห่ง / -
52546 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 162 แห่ง / -
52545 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 162 แห่ง / -
52544 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2562 ( รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 11 โรงเรียน ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 11 แห่ง / -
52543 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 162 แห่ง /1
52542 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  แจ้งรายละเอียดวันแข่งขันกีฬา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 14" รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)/ -
52541 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน โรงเรียนบ้านนาขุนไกร หน่วยตรวจสอบภายใน/1
52540 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  อนุมัติไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง/ -
52539 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 แห่ง / -
52538 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 37 แห่ง / -
52537 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ยกเลิก/ยกเลิก
52536 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  แจ้งรายละเอียดวันแข่งขันกีฬา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 14" รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ยกเลิก/ยกเลิก
52535 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  การลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากคะยาง/ -
52534 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  ขอเลื่อนการประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มบริหารงานบุคคล 162 แห่ง /1
52533 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  ขอลากิจ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านบึงงาม/ -
52532 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงปม. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดโบราณหลวง/ -
52531 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  ขอลากิจ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)/ -
52530 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านผาเวียง กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
52529 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงปม. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเขาทอง/ -
52528 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรีรม พุทธศักราช 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 162 แห่ง /4
52527 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  การอบรมด้านวิทยาศาสตร์การก๊ฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 162 แห่ง /3
52526 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  แนวปฏิบัติในการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านระบบ KTB Corporate Online กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 162 แห่ง /3
52525 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 162 แห่ง /5
52524 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 162 แห่ง /3
52523 16 ม.ค. 62 ทั่วไป  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน 162 แห่ง /4
52522 15 ม.ค. 62 ทั่วไป  ขออนุญาตไปราชการ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System