ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง ictsukhothai2@gmail.com
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
32817 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริทนม โรงเรียนบ้านนา กลุ่มอำนวยการ/1
32816 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  การจัดสรรงบประมาณรายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) กลุ่มนโยบายและแผน/1
32815 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  การตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32814 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดคลองกระจง 11 แห่ง / -
32813 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  การรายงานข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ 1 โรงเรียนบ้านนา กลุ่มอำนวยการ/1
32812 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  การรายงานข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทศาสตร์ที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32811 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานข้อมูลหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ยังค้างจ่าย พร้อมสำเนาใบแจ้งหนี้ โรงเรียนบ้านโซกเปือย กลุ่มนโยบายและแผน/1
32810 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ขอความร่วมมือรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ(เงินอุดหนุน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กลุ่มนโยบายและแผน/1
32809 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ส่งแบบติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32808 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม โรงเรียนบ้านธารชะอม 9 แห่ง /2
32807 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30(ศรีสังวร) กลุ่มนโยบายและแผน/1
32806 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม (การพิจารณาความดีความชอบฯ) โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพี่ยวนุสรณ์) 7 แห่ง /1
32805 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) เครือข่ายโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 168 แห่ง /32
32804 22 ก.ย. 60 ด่วนที่สุด  ส่งข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนบ้านบึงบอน กลุ่มนโยบายและแผน/1
32803 22 ก.ย. 60 ด่วนที่สุด  หนังสือรับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ/ -
32802 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ส่งตัวอย่าง โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง/1
32801 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  สรุปวันลาข้าราชการครู โรงเรียนวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
32800 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ส่งตัวอย่าง โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง/1
32799 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ขอส่งแบบรายงานการใช่จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลอนุสรณ์) กลุ่มนโยบายและแผน/1
32798 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ขออนุญาตนำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านลานตาเมือง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32797 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง กลุ่มนโยบายและแผน/1
32796 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ(เงินอุดหนุน)ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านหนองยาว กลุ่มนโยบายและแผน/1
32795 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ(เงินอุดหนุน)ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดบ้านกรุ กลุ่มนโยบายและแผน/1
32794 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านวังยายมาก กลุ่มนโยบายและแผน/1
32793 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  การตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนบ้านวังยายมาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32792 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  การตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ยกเลิก/ยกเลิก
32791 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) เครือข่ายโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 168 แห่ง /48
32790 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  รายงานยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ข้อมูลปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) โรงเรียนบ้านปากคลองแดน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32789 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ โรงเรียนบ้านปากคลองแดน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ -
32788 22 ก.ย. 60 ทั่วไป  ตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System